Protokół 

                       z  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

                        Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem

                                                      z dnia 21 września 2020 r.

 W dniu 21 września 2020 r. w Zakopiańskim Centrum Edukacji w Zakopanem ul. Kasprusie 35a, w godz. od 16.000 do 17.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PUTW w Zakopanem.

 1. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16.15, o miejscu, terminie i charakterze zebrania członkowie zebrania PUTW zostali powiadomieni na 10 dni przed planowanym terminem ulotką, stroną internetową i SMS.
 2. Prezes PUTW przywitała seniorów i rozpoczęła zebranie. Przystąpiono do wyboru Prezydium Obrad Walnego Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego proponując Teresę Sieciechowicz, Aleksandrę Stechman i Teresę Morawetz-Gordon – propozycja została zaakceptowana.
 3. Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej proponując Antoninę Gąsienicę Giewont, Danutę Grzywnowicz i Teresę Cholewę. Komisję wybrano jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę nr 1/WZC/2020  o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

 1. Odczytano Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków oraz Porządek Obrad.

–Uchwałą nr 2/WZC/2020  przyjęto Regulamin Walnego Zebrania Członków Sprawozdawczo-Wyborczego Członków oraz Porządek Obrad.

 1. Wiceprezes Teresa Sieciechowicz przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

– Uchwałą nr 3/WZC/2020  przyjęto sprawozdanie merytoryczne za rok 2019.

 1. Przedstawiono sprawozdanie finansowe przez Lucynę Berezik. Walne Zebranie Członków PUTW w Zakopanem po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans PUTW zamykający się po stronie WN i MA sumą 8.316,01 zł przy obrotach wynoszących 368.229.75 zł uznając, że został sporządzony rzetelnie i zgodnie z zasadami rachunkowości. Ponadto Walne Zebranie Członków PUTW postanawia, aby stratę w wysokości 2.387,44 zł pokryć z Funduszu Statutowego.

7. Przedstawiono Protokół Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego – Grażyna Krueger – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała przyjęcie straty w wysokości 2.387,44 zł i pokrycie z Funduszu Statutowego oraz zawnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2019 r.

– Przyjęto Uchwałę nr 4/WZC/2020 o zatwierdzeniu bilansu i sposobie rozliczenia straty za rok 2019.

 1. Dyskusja o pracy Zarządu w 2019 roku.
 2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi PUTW – z czynności wykonywanych za rok 2019.

Przyjęto Uchwałę nr 5/WZC/2020 o udzieleniu Zarządowi PUTW absolutorium za rok 2019.

 1. W oparciu o regulamin opłacania składek PUTW Zarząd zaproponował następującą wysokość składek od nowego roku akademickiego 2020/2021:

– składka członkowska  10 zł m-cznie

– wpisowe bez zmian jednorazowo 20 zł

– składki za uczestnictwo w lektoratach, zajęciach komputerowych, naukach śpiewu chóralnego, malarstwa i grafiki itp. 12 zł

– zajęcia gimnastyczne na sali i w basenie itp. 15 zł m-cznie.

Seniorzy, którzy będą korzystać z lektoratów językowych będą ponosić symboliczną składkę za sprzątania 2 zł. m-cznie.

Przyjęto Uchwałę nr 6/ WZC/2020 o wysokości  składek  – jednogłośnie.

 1. Wybór Nowego Zarządu na kadencję 2020/2024

Przewodnicząca poprosiła zebranych o podanie kandydatur. Zebrani zaproponowali poniższy skład Zarządu:

Teresa Małgorzata Morawetz-Gordon – prezes

Teresa Sieciechowicz – wiceprezes

Helena Watycha  –  skarbnik

Aleksandra Stechman – sekretarz

Urszula Malinowska-Stopka – członek.

Przystąpiono do głosowania. Zarząd został wybrany jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę nr 7/WZC/2020 o wyborze Zarządu PUTW.

 1. aWybór Komisji Rewizyjnej – w składzie:

Grażyna Krueger, Maria Hosaniak, Maria Mateja

– głosowanie nad kandydatami – Komisję wybrano jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę nr 8/WZC/2020 o wyborze Komisji Rewizyjnej.

 1. Wybór Sądu koleżeńskiego – podanie kandydatur;

– Helena Duda

– Danuta Grzywnowicz

– Krystyna Kuciel

Skład Sądu Koleżeńskiego wybrano – jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę nr 9/WZC/2020  o wyborze Sądu Koleżeńskiego.

 1. Wybór Starosty Roku – Kandydaturę Heleny Gąsior wybrano jednogłośnie.

Przyjęto Uchwałę nr 10/WZC/2020 o wyborze Starosty Roku.

 1. Seniorzy PUTW zostali poinformowani o uzyskanych dotacjach z Urzędu Miasta Zakopane na rok 2020 i częściowym zwrocie dotacji – (ze względu na pandemię)

Dzięki ponownemu wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta we wrześniu br.  powstała możliwość wznowienia zajęć od października 2020.

Na tym zakończono Walne Zebranie Sprawczo-Wyborcze, podziękowano zebranym za przybycie, prosząc o aktywne uczestniczenie w życiu uniwersytetu i wydarzeniach kulturalnych Miasta Zakopane.

 

Przewodnicząca                                                                                      Protokolant

Teresa Małgorzata Morawetz-Gordon                                       Aleksandra Stechman