Kraków, 14 października2020 r. 31-156

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI

      III.9421.16.283.2020                                                                        Znak sprawy:WP-III.9421.16.283.2020WP-

                                             DECYZJA Nr 138/2020

                                         (POLECENIE NR 214/2020)

                                      WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 h ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), w treści ustalonej ustawą z dnia  7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polecam: wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie całego województwa małopolskiego,w terminie od dnia 16października 2020 roku do odwołania w:

a) dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+         oraz w innych placówkach dla osób starszych,

b) środowiskowych domach samopomocy,

c) warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

                                               Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 h ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązania ich związanych z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra  (ust. 1).

Polecenia, o których mowa w ust.1-3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniemCOVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust. 4).

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje czasowe zawieszenie działalności w dziennych domach i klubach seniora działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej z terenu województwa małopolskiego. Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie województwa małopolskiego, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

                                            Pouczenie

 Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.    Z up. Wojewody Małopolskiego                         Zbigniew Starzec I Wicewojewoda Małopolski

Otrzymują:
1) Adresaci – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci gmin i miast oraz starostowie powiatów z obszaru województwa małopolskiego (wszyscy)
2) aa
                                                                                                                          Z up. Wojewody Małopolskiego
                                                                                                                                       Zbigniew Starzec
                                                                                                                                I Wicewojewoda Małopolski