Darmowe szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów 65+ z terenu Zakopanego Informujemy, że rusza program osłonowy pomocy rzeczowej w formie szczepień przeciwko pneumokokom dla mieszkańców Miasta Zakopane w roku 2020/2021. Program będzie realizowany z budżetu Miasta Zakopane na podstawie uchwały Rady Miasta Zakopane nr XXVI/334/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. program został opracowany i uchwalony na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz 1876). Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ? Z pomocy w formie nieodpłatnego szczepienia przeciwko pneumokokom może skorzystać każdy mieszkaniec Zakopanego w wieku od 65 roku życia i więcej, którego dochód miesięczny nie przekracza:✓W przypadku osoby samotnej kwoty 150%najniższej emerytury to znaczy kwoty 1800zł brutto;✓W przypadku osoby w rodzinie(np. małżeństwo emerytów) dochód nie przekracza kwoty w wysokości 100% najniższej emerytury to znaczy kwoty 1200zł brutto/osobę.

JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ? Żeby otrzymać skierowanie na nieodpłatne szczepienie przeciwko pneumokokom należy:

1. Zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej(MOPS) w Zakopanem i złożyć wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania na szczepienie (wzór wniosku do pobrania poniżej). Wniosek można złożyć:a)Osobiście w siedzibie MOPS ul. Jagiellońska 7, parter Sala obsługi. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego miesięczny dochód wnioskodawcy (może to być odcinek renty, emerytury, skan decyzji przyznającej świadczenie ewentualnie wydruk z konta bankowego potwierdzający wysokość wypłacanego świadczenia lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej -inny dokument poświadczający wysokość osiąganego dochodu).

Można też wniosek złożyć ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym. W ślad za wnioskiem złożonym ustne należy przesłać skan, fotografię dokumentu potwierdzającego miesięczny dochód wnioskodawcy(może to być odcinek renty, emerytury, skan decyzji przyznającej świadczenie ewentualnie wydruk z konta bankowego potwierdzający wysokość wypłacanego świadczenia lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej -inny dokument poświadczający wysokość osiąganego dochodu). Taki dokument (skan) potwierdzający wysokość dochodu można przesłać pocztą elektroniczną na adres email sekretariat@mopszakopane.pl lub przesłać w formie czytelnej fotografii na numer telefonu MOPS wskazany przez pracownika przyjmującego wniosek.Oczywiście, dokumenty dotyczące dochodu można też doręczyć do MOPS osobiście.

2.Po zweryfikowaniu wniosku pod kątem dochodu wnioskodawcy, Dyrektor MOPS wyda decyzję administracyjną w sprawie przyznania prawa do skierowania na nieodpłatne szczepienie przeciwko pneumokokom.

3.Informacja o osobach zakwalifikowanych do szczepienia zostanie przez MOPS Zakopane przekazana do Wielospecjalistycznej kliniki medycznej ALLMEDICA w Zakopanem, ul. Chyców Potok 26 (Centrum Handlowe Szymonek).4. ALLMEDICA Zakopane telefonicznie skontaktuje się z osobami zakwalifikowanymi do szczepienia celem ustalenia terminu i godziny szczepienia.

DANE KONTAKTOWE MOPS:TELEFON 18 20147 33, czynne w godzinach 8.00 –15.00E-MAIL sekretariat@mopszakopane.pl